مرحله آخر

در این مرحله حلوای ما خیلی شل است اما جای نگرانی نیست، آنرا مجددا به مدت ۵ دقیقه روی حرارت ملایم قرار می دهیم و به طور مداوم هم می زنیم تا خودش را بگیرد و روغن بیندازد، سپس حلوای ما آماده سرو است.