Blog

کرونا را شکست می دهیم

کرونا را شکست می دهیم

#کروناراشکستمیدهیم
برگزاری اکیپ اطلاع رسانی، آموزش و تست کرونا درب ورودی صنایع غذایی مجید و ضد عفونی کردن ادوات و سالن ها و محیط مجتمع صنایع غذایی مجید به صورت روزانه صورت می پذیرد.

Leave a comment

کلمه موردنظر را وارد کنید