آدرس:

عسلویه – خیابان بیمارستان – بلوار بامری – میدان بادبان – انبار آذر پخش

شماره های تماس:
آزرمی: ۰۹۱۲۳۳۷۹۴۲۷
محمدی: ۰۹۳۵۳۶۳۷۶۲۳
emailکد پستی: ۷۵۱۱۹۷۸۳۷۴
فهرست