می توانید نان ها را به صورت کامل هم استفاده کنید و فقط یک گوشه نان را بار کنید و مواد داخلش بریزید. از مواد میانی داخل هر نان پر میکنیم. سپس در ظرف مورد نظرمان می چینیم و با سس دلخواه سرو می کنیم.